8.21.2020

It's me! Giving an Overview of Nietzsche on the Free Man Beyond the Wall Podcast with Peter R Quinones


A little bit more of me speaking Nietzsche......

1 comment:

Ratraco Solutions said...

Thank you for share!!!
Hiện nay khách hàng đang khá quan tới chi phí vận chuyển hàng hóa đường sắt. Ngoài ra những dịch vụ liên quan như: Vận chuyển xe máy Bắc Nam, vận chuyển ô tô, vận chuyển container đường bộ... Đều là những loại dịch vụ trên tuyến Bắc Nam được được ưa chuộng hiện nay.

On the Terrible Tryanny of School

This picture is horrific to me and says so much about school: line them up! Make them sit, like little prisoners, while we harass and haran...